EAN: 9789030411185
Publicatiedatum:  20-03-2015
Product: Paperback / softback
Taal: fry
Aantal bladzijden: 104

    Bestelbaar , beschikbaar op 20/03/2015

   Retour mogelijk binnen 30 dagen na levering

   Gratis geleverd vanaf € 20,00

De oekumenyske kleastermienskip fan Taizé yn Bourgogne (Frankryk) lûkt alle jierren tûzenen besikers - benammen jongelju - út de hiele wrâld. Dy wurde dêr rekke troch it bidden en sjongen yn de fieringen. Dat bart yn alderhanne talen.
Foar it fuortsetten fan dy ûnderfining yn eigen situaasje en tsjerke, is it wichtich dat de lieten yn de eigen taal songen wurde kinne. Tachtich lieten út Taizé kinne no songen wurde yn de oarspronklike taal en yn it Frysk.

De oecumenische kloostergemeenschap van Taizé in Bourgondië (Frankrijk) trekt jaarlijks duizenden bezoekers - vooral jongeren - uit de hele wereld. Die worden geraakt door het bidden en zingen in de vieringen. Dat gebeurt in allerlei talen.
Voor de voortzetting van die ervaring in eigen situatie en kerk, is het belangrijk dat de liederen in de eigen taal gezongen kunnen worden. Tachtig liederen uit Taizé kunnen nu worden gezongen in de oorspronkelijke taal en in het Fries.

  EAN: 9789030411185
  Auteur: 
  Uitgever: VBK Media
  Publicatiedatum:   20-03-2015
  Product: Paperback / softback
  Taal: fry
  Hoogte: 149 mm
  Breedte: 208 mm
  Dikte: 6 mm
  Gewicht: 147 gr
  Voorraad:  Bestelbaar
  Aantal bladzijden: 104